Üldtingimused

Seda veebilehte haldab Mia Racing Fond MTÜ. Veebilehel kasutatavad termin „meie“ viitab teenustele, toodetele ja annetustele. Mia Racing fond MTÜ pakub seda veebilehte ning selles olevat teavet, tööriistu ja teenuseid kasutajale tingimusel, et nõustute kõigi siin toodud tingimuste, põhimõtete ja teatistega.

 

Külastades meie veebilehte ja/või ostes meilt tooteid/teenuseid, olete meie teenuse kasutaja ja nõustute järgima järgnevaid kasutustingimusi (edaspidi „tingimused“), sealhulgas täiendavaid tingimusi ja põhimõtteid, mille on siin viidatud. Need kasutustingimused kehtivad kõigile veebilehe kasutajatele, sealhulgas kasutajatele, kes on vaatlejad, edasimüüjad, kliendid, kaupmehed ja/või sisu kaasautorid.

 

Kasutustingimused kehtivad ka kõigile uutele funktsioonidele või tööriistadele, mis lisatakse praegusele veebilehele. Kasutustingimuste kõige uuema versiooniga saate igal ajal tutvuda sellel lehel. Jätame endale õiguse uuendada, muuta või asendada käesolevaid kasutustingimusi, postitades oma veebilehele uuenduste ja/või muudatuste sisu. Teie kohustus on seda lehte regulaarselt muudatuste suhtes kontrollida. Teie jätkuv veebilehe kasutamine pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

 

1. OSA – VEEBIPOE KASUTUSTINGIMUSED

 

Nende kasutustingimustega nõustudes kinnitate, et olete vähemalt täisealine oma elukohariigis või -regioonis või olete täisealine oma elukohariigis või -regioonis ja olete andnud nõusoleku oma alaealistel ülalpeetavatel seda veebilehte kasutada.

 

Te ei tohi kasutada meie tooteid ebaseaduslikul või volitamata eesmärgi ega teenuse kasutamisel rikkuda kohalikke seadusi (sealhulgas, kui mitte ainult, autoriõiguste seadusi).

 

Te ei tohi meie veebilehel edastada ega kasutada viiruseid, hävitavat koodi ega muud pahavara.

 

Mistahes kasutustingimuste rikkumine toov kaasa teile teenuste osutamise viivitamatu lõpetamise.

 

2. OSA – ÜLDTINGIMUSED

 

Jätame endale õiguse keelduda kellelegi teenuse osutamise mistahes põhjusel ja ajal.

 

Mõistate, et teie andmed (välja arvatud krediitkaardiandmed) võidakse edastada krüpteerimata, et (a) neid eri võrkudesse edastada (b) viia läbi muudatused võrkude või seadmete tehniliste nõuete vastavusse viimiseks ja ühendamiseks. Krediitkaardiandmed krüpteeritakse alati võrgus edastamisel.

 

Te ei tohi teenuse mistahes osa, selle kasutamist, sellele ligipääsu ega veebilehel olevaid kontaktandmeid reprodutseerida, paljundada, kopeerida, müüa, edasi müüa ega kuritarvitada, ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata.

 

Kasutustingimustes kasutatud pealkirjad on lisatud vaid mugavuse huvides ega piira ega muul mõjuta neid kasutustingimusi.

 

3. OSA – TEABE TÄPSUS, TÄIELIKKUS JA AJAKOHASUS

 

Me ei vastuta, kui sellel lehel kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik või ajakohane. Selle veebilehe sisu on esitatud ainult üldiseks teabeks ja sellele ei tohiks tugineda ega seda kasutada ainsa alusena otsuste tegemisel ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või ajakohasemate teabeallikatega konsulteerimata. Selle veebilehe mistahes sisule tuginemine on teie enda vastutusel.

 

See veebileht võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave ei ole tingimata ajakohane ja on teile esitatud ainult viitena. Me jätame endale õiguse selle veebilehe sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust lehel sisu uuendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida veebilehe muudatusi.

 

4. OSA – TEENUSE JA HINDADE MUUTMINE

 

Võime ette teatamata muuta toodete hindu.

 

Jätame endale õiguse teenust (või selle mistahes osa või sisu) igal ajal ette teatamata muuta või katkestada.

 

Me ei vastuta teie ega kolmandate isikute ees teenuse mistahes muutmise, hinna muutmise, peatamise ega katkestamise eest.

 

5. OSA – ARVETE TÄPSUS JA KASUTAJA ANDMED

 

Jätame endale õiguse keelduda mistahes tellimusest, mis te meile esitate. Võime omal äranägemisel tühistada tellimusi või piirata koguseid inimese või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud sama inimese poolt või samalt kasutajakontolt või krediitkaardilt ja/või tellimusi, milles kasutatakse sama arveldusarvet ja/või kohaletoimetamise aadressi. Juhul, kui muudame tellimust või tühistame selle, proovime teid sellest teavitada, võttes ühendust tellimuse tegemise ajal antud e-posti ja/või kohaletoimetamise aadressi või telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mille vaid meie enda äranägemise järgi on teinud vahendajad, edasimüüjad või turustajad.

 

Nõustute esitama kõigi meie veebipoes tehtud ostude jaoks kehtivad, täielikud ja õiged kasutajaandmed. Nõustute oma kasutajat ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi ja pangakaardi numbreid ja nende aegumiskuupäevi muutumise korral kiiresti uuendama, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja teiega vastavalt vajadusele ühendust võtma.

 

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake palun meie tagastamistingimusi.

 

6. OSA – KOLMANDATE OSAPOOLTE LINGID

 

Teenuse kaudu pakutavad teatud sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada kolmandate osapoolte materjale.
Sellel lehel olevad kolmandate osapoolte lingid võivad suunate teid kolmandate osapoolte veebilehtedele, mis ei ole meiega seotud. Me ei vastuta kolmanda osapoolte veebilehtede sisu ega täpsuse uurimise ega hindamise eest ning ei garanteeri ega vastuta kolmandate osapoolte sisu, veebilehtede ega muude materjalide, toodete ega teenuste eest.

 

Me ei vastuta mingisuguste kahjude ega kulude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega ega mistahes muude tehingute eest, mis on seotud mistahes kolmandate osapoolte veebilehtedega. Enne mistahes tehingu tegemist lugege hoolikalt läbi kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et saate neist aru. Kolmanda osapoole toodetega seotud kaebused, pretensioonid, mured ja küsimused peaksid olema suunatud vastavale kolmandale osapoolele.

 

7. OSA – ISIKUANDMED

 

Teie isikuandmete esitamist veebipoe vahendusel reguleerib meie privaatsuseeskiri. Vaata meie privaatsuseeskiri.

 

8. OSA– VEAD, EBATÄPSUSED JA PUUDULIKUD ANDMED

 

Mõnikord võib meie veebilehel või teenuses esineda teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või puudujääke, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, kampaaniate, pakkumiste, toote saatmiskulude, transpordiaja ja kättesaadavusega. Me jätame endale õiguse parandada vigu, ebatäpsusi ja puudujääke ning muuta või uuendada teavet või tühistada tellimusi igal ajal ja ette teatamata, kui mistahes teenuse teave või mistahes seotud veebileht on ebatäpne.

 

Me ei võta kohustust ajakohastada, muuta ega selgitada teenuses või mistahes seotud veebilehel sisalduvat teavet, sealhulgas ning ilma piiranguteta hinnakujundusteavet, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel. Teenuses või mistahes seotud veebilehel ei ole määratud ühtegi täpsustatud värskendus- või uuenduskuupäeva, mis näitaks, et kogu teenuses või mistahes seotud veebilehel olev teave on muudetud või värskendatud.

 

9. OSA – KEELATUD KASUTUS

 

Lisaks muudele kasutustingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada veebilehte või selle sisu: (a) mistahes ebaseaduslikul eesmärgil; (b) teistelt ebaseaduslike toimingute sooritamise või selles osalemise eesmärgil; (c) mistahes rahvusvaheliste, föderaal-, regiooni või osariigi määruste, reeglite, seaduste ega kohalike määruste rikkumise eesmärgil; (d) meie või kolmandate osapoolte intellektuaalomandi õiguste rikkumise eesmärgil; (e) ahistamise, kuritarvitamise, solvamise, kahjustamise, teotamise, laimamise, halvustamise, hirmutamise või diskrimineerimise eesmärgil soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, rahvuse , rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; (f) vale- või eksitava teabe esitamiseks; (g) viiruste või mistahes muud liiki pahatahtliku koodi üleslaadimiseks või edastamiseks, mida kasutatakse või võidakse kasutada mistahes viisil, mis mõjutab teenuse või mistahes seotud veebilehe, muude veebilehtede või Interneti funktsionaalsust ja toimimist; (h) teiste isikute andmete kogumiseks või jälgimiseks; (i) rämpsposti edastamiseks, andmepüügiks, pharming’u, pretexting’u, crawling’u, scraping’u, ega spidering’i eesmärkidel; (j) mistahes ebasündsal või ebamoraalsel eesmärgil; (k) teenuse või sellega seotud veebilehtede, muude veebilehtede või Interneti turvaelementide häirimise või nendest mööda hiilimise eesmärgil. Jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või sellega seotud veebilehe kasutamine keelatud kasutustingimuste rikkumise eest.

 

10. OSA – GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE; VASTUTUSE PIIRAMINE

 

Me ei taga, väida ega garanteeri, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline ja tõrgeteta.

 

Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisel saadud tulemused on täpsed või usaldusväärsed.

 

Nõustute, et võime aeg-ajalt teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse igal ajal lõpetada, ilma et teid sellest teavitataks.

 

Nõustute otseselt, et vastutate ainuisikuliselt teenuse kasutamise või kasutamise suutmatuse eest. Teenus ning kõik teile teenuse kaudu tarnitavad tooted ja teenused pakutakse teile sellisel kujul nagu nad on ning kättesaadavuse korral (välja arvatud, kui oleme selgesõnaliselt teistpidist väljendanud) ilma igasuguse meiepoolsete selgesõnaliste või eeldatavate mingit liiki väljenduste, garantiide ega tingimusteta, sealhulgas kõiksugused eeldatavad garantiid või tingimused kaubanduslikkuse, kaubandusliku kvaliteedi, kindla eesmärgi jaoks sobivuse, vastupidavuse, omandiõiguse ja mitte rikkumiste kohta.

 

Mitte mingil juhul ei vastuta meie teenused, toodete annetused, juhid, ametnikud, töötajad, sidusettevõtted, agendid, töövõtjad, praktikandid, tarnijad, teenuseosutajad ega litsentsiandjad teie teenuse kasutamisest tulenevate vigastuste, kaotuste, nõuete ega mistahes otseste, kaudsete, juhuslike, karistuslike, eriliste või tagajärgede seotud kahjude eest, sealhulgas, ning ilma piiranguteta, saamata jäänud kasumi, saamata jäänud tulu, kaotatud säästude, andmete kadumise, asendamiskulude või muude sarnaste kahjude eest, olenemata sellest, kas tegemist on mõnest lepingust tuleneva kohutusega, õigusrikkumisega (sealhulgas hooletus), range vastutusega või mistahes muul viisil, mis tuleneb teie teenuse või teenuse abil hangitud toodete kasutamisega ega mistahes muu seotud nõude eest mistahes viisil teie teenuse või mistahes toote kasutamise kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, mistahes sisulised vead või puudujäägid või mistahes kaotus või kahjustus, mis on tekkinud teenuse või mistahes sisu (või toote) kasutamisest teenuse kaudu postitatud, edastatud või muul viisil kättesaadavaks tehtud, isegi kui selle võimalusest eelnevalt teavitatakse.

 

11. OSA – HÜVITAMINE

 

Nõustute hüvitama, kaitsma ja mitte hoidma vastutavana meie teenuseid ja toodete annetusi ja meie emaettevõtet, tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, partnereid, ametnikke, juhte, esindajaid, töövõtjaid, litsentsiandjaid, teenuseosutajaid, alltöövõtjaid, tarnijaid, praktikante ja töötajaid kõigi nõuete eest, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mis tulenevad teie poolt käesolevate kasutustingimuste või nende poolt viidatud dokumentide rikkumisest või mistahes seaduse või kolmanda osapoole õiguste rikkumise tõttu.

 

12. OSA – ERALDATAVUS

 

Juhul, kui mistahes käesolevate kasutustingimuste säte tunnistatakse ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks, on see säte siiski täitmisele pööratav kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ning jõustamatu osa loetakse eraldatuks nendest kasutustingimustest. Selline otsus ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust ja jõustatavust.

.
13. OSA – KASUTUSTINGIMUSTE MUUDATUSED

 

Kasutustingimuste kõige uuemat versiooni saate igal ajal üle vaadata sellel lehel.

 

Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi värskendada, muuta või asendada mõnda käesolevate kasutustingimuste osa, postitades oma veebilehele värskendusi ja muudatusi. Teie kohustus on regulaarselt kontrolli meie veebilehte muudatuste osas. Teie jätkuv veebilehe kasutamine pärast kasutustingimuste mistahes muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

 

14. OSA – KONTAKTANDMED

 

Küsimused kasutustingimuste kohta tuleb saata meile aadressil info@miaracing.ee

 

 

Makseviisid:

 

  • Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay
  • Visa/Mastercard kaardimaksed
  • Soome pangalingid: Aktia, Ålandsbanken, Danske, Handelsbanken, Nordea, Oma Säästopankki, Pohjola, POP Pankki, S-Pankki, Säästopankki

 

Privaatsus ja turvalisus

 

I TURVALISUS

 

Maksekeskus ja pangad on omalt poolt lubanud teha kõik võimaliku, et annetused internetipangas annetajatele ja nende rahale ohutuks teha.

 

Annetuse tegemine pangalingi kaudu töötab samamoodi nagu tavalise makse sooritamine. Internetipanka pääsemiseks on vaja kasutajanime ja püsiparooli. Internetipanka pääseb ka ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID, PIN-kalkulaatori või paroolikaardiga. Kõige kindlam on internetipanka sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID abil.

 

Internetipanga leht avaneb eraldi aknas. Ühendus peab olema krupitud ehk aadressi alguses peab olema https:// ja lehel olev tabaluku ikoon peab olema suletud.
Kui teil on kahtlusi internetipanga turvalisus, võtke oma internipangaga kohe ühendust.

 

II PRIVAATSUS

 

Kõik annetuskeskkonna kaudu tehtud annetused käivad internetipanga kaudu, seega võib annetuskeskkonnas kogutud andmeid pidada kliendiandmeteks. Kliendiandmed on igasugused andmed, mida pank oma kliendi kohta teab, nagu kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed ja pangatehingute andmed.

 

Annetuskeskkonna kasutajate andmed on kaitstud turva- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning neid ei avaldata kolmandatele isikutele.

 

Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muudest õigusaktidest.

 

Annetuskeskkond kasutab parema kasutatavuse tagamiseks küpsiseid. Sessiooniküpsis on mõeldud kasutajale keskkonda sisselogimiseks ja erinevate tehtud valikute salvestamiseks. Lisaks kasutab Google Analytics küpsiseid anonüümse veebiliikluse statistika kogumiseks.